Nová zelená úsporám – tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám

Na co je možné žádat

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009. Program Zelená úsporám podporuje opatření v následujících oblastech (Podrobné podmínky najdete ve Směrnici MŽP č. 9/2009 a jejích přílohách):

Naše společnost je odborným dodavatelem řešení pro dotaci Zelená úsporám - viz. výpis SOD:
www.zelenausporam.cz/vyhledavani/sod/985/list-dodavatele/

Naše společnost a naši pracovníci jsou certifikovaní a splňují nutné podmínky dotačních programů (Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace).

Profesní kvalifikace : Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (26-074-M).

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Osvědčení o registraci - Zelená úsporámV podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda a voda-voda, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.

 • Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete zde.
 • Minimální rozsah dokumentace přikládaného k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory C.1 – Rodinné domy naleznete zde.

Kdo může žádat

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Zelená úsporám - Registrovaný dodavatelTypy žadatelů:

 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Kde je možné žádat

Na krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí podávají žádosti o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající (podnikatelé, bytová družstva ap.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů ap.) si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy).

 • Jihočeský kraj - Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
 • Jihomoravský kraj - Šumavská 31, 612 54 Brno
 • Karlovarský kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
 • Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
 • Liberecký kraj - Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
 • Moravskoslezský kraj - Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
 • Olomoucký kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
 • Pardubický kraj - Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
 • Plzeňský kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
 • Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Středočeský kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Ústí nad Labem - Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
 • Zlínský kraj - J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám podávají žádosti pouze fyzické osoby nepodnikající:

 • Česká spořitelna, a. s.
 • ČSOB
 • Hypoteční banka
 • Komerční banka, a. s.
 • LBBW Bank CZ, a. s.
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
 • Poštovní spořitelna
 • UniCredit Bank ČR, a. s.

Jak je možné žádat

Následující řádky obsahují kompletní návod, jak žádat o podporu z programu Zelená úsporám před realizací opatření, které má být podpořeno. Týká se tedy žadatelů, kteří opatření ještě nedokončili. O podporu můžete samozřejmě žádat také po realizaci opatření, a to na investice, které splňují podmínky programu a byly dokončeny po 1. dubnu 2009. V tomto případě doložíte všechny požadované dokumenty najednou při podání žádosti.

Najděte si odborníka na zpracování projektu

Odborník vám poradí, zda vámi plánované opatření má šanci splnit podmínky programu, zpracuje vám projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti (více informací k projektové dokumentaci naleznete zde). Tohoto nepostradatelného odborníka najdete v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků (vyhledávání zde) nebo v seznamu České komory architektů (vyhledávání zde). Na zpracování projektu i potřebných výpočtů (tedy energetického hodnocení) můžete také zažádat o podporu, a to až ve výši 20, respektive 40 tisíc korun.

Vyberte si dodavatele a výrobek

Vámi vybranou investici musí provést firma zařazená v Seznamu odborných dodavatelů. Výrobky či technologie, které chcete použít, musejí být zaregistrovány v Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy byly vytvořeny pro účely programu Zelená úsporám a jsou zveřejněné na jeho webových stránkách (Seznam odborných dodavatelů, Seznam výrobků a technologií). Pokud si z jakéhokoliv důvodu chcete vybrat firmu, která v seznamu není, požádejte ji, aby se nechala do seznamu zapsat. Totéž platí pro výrobky a technologie, které může do seznamu nechat zaregistrovat výrobce nebo dovozce. Je to jednoduché a bezplatné.

Tyto požadavky na dodavatele, výrobky a technologie neplatí pro výstavbu domu v pasivním standardu, tudíž v případě žádosti v oblasti B. Zde je rozhodující, aby dům splňoval požadované technické parametry, které jsou specifikovány v příloze č. I/12 směrnice MŽP č. 9/2009, kterou naleznete na www.zelenausporam.cz v sekci Dokumenty ke stažení - Obecné dokumenty.

Vyplňte žádost o podporu

Formulář získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) - přehled krajských pracovišť zde. Žádost vyplníte bez problémů sami. Spolu se žádostí je třeba přiložit vyplněný formulář krycího listu, ve kterém se vyplňují technické údaje. Jeho zpracování je o něco složitější, proto jej vyplňuje vámi vybraný odborník s autorizací (viz krok číslo jedna).

S vyplněnými formuláři přijďte na krajské pracoviště SFŽP

Pro fyzické osoby nepodnikající platí, že s krycím listem a projektem včetně energetického posudku v oblastech A a B musejí nejprve navštívit krajské pracoviště SFŽP (KP) - přehled krajských pracovišť zde. Tam předložené dokumenty posoudí a potvrdí, což bude trvat nanejvýše třicet pracovních dnů. Krajské pracoviště vás poté vyzve, abyste si posouzené dokumenty vyzvedli. Pokud v nich budou chyby, pracovníci KP vám poradí, jak je odstranit. K posouzeným dokumentům přidáte vyplněnou žádost včetně ostatních požadovaných příloh a předáte je pracovníkovi ve vybrané bance, čímž se podání žádosti završí.

Přibližně do 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory

Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat deset týdnů, můžete začít třeba ihned po podání žádosti. Naopak od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, s investicí příliš dlouho otálet nemůžete. Na provedení plánovaného opatření máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory tyto lhůty: 9 měsíců v oblasti opatření C, 18 měsíců v oblasti A a 24 měsíců v oblasti B. Když vám budou přiznány dotace v kombinaci dvou oblastí, vždy se řiďte tou delší lhůtou.

Prokažte ukončení realizace opatření

Po dokončení investiční akce zajděte do banky (přehled zde), kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Předložíte buď kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Fyzické osoby podnikající a právnické osoby s fakturami a dalšími výše uvedenými doklady do banky nemusejí. Všechny dokumenty předkládají přímo na krajském pracovišti SFŽP (přehled zde). Pokud tito žadatelé žádali o podporu v režimu de minimis, musejí doložit také čestné prohlášení, v němž uvedou výši veřejné podpory čerpané v režimu de minimis za poslední tři účetní období. Pro všechny žadatele platí, že ukončení realizace opatření dokládají na stejných pracovištích banky nebo SFŽP, kde žádost podávali. Pro oblast B je povinný ještě protokol o provedení tzv. blower-door testu.

Zhruba do dalších čtyř týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních

Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS) - kontakt. Podpora pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti. Ale pozor! Nezapomeňte, že musíte být majiteli účtu, na který mají peníze přijít.

RYCHLÁ POPTÁVKA

Aktuality

VŠE O REKUPERACI

Víte, jaký je rozdíl mezi větráním a rekuperací? Jaké jsou výhody rekuperace a na jakém pricipu funguje? Stáhněte si naše PDF.   VŠE CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O VĚTRÁNÍ A REKUPERACI   

Panasonic Aquarea: katalog a leták 2018-2019

Leták Panasonic 2018-2019 (12 stránek) Věděli jste, že tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea nabízí až 80% úsporu výdajů za vytápění v porovnání s elektrickými ohřívači? Katalog Panasonic 2018-2019 (74 stránek) ke stažení zde

DOTACE novinky 10/2018

Dotace na tepelné čerpadlo v programu Nová zelená úsporám lze vyřídit od 15. 10. 2018 i na rodinné domy, které nejsou zateplené! Stačí, když jako aktuální zdroj tepla mají elektrokotel, kamna, lokální topidla (pro dotaci není potřeba fotodokumentace, stač...

FOR ARCH 2018

Zveme vás na náš stánek  v hale 7 ve veletržním paláci PVA EXPO PRAHA v Letňanech od úterý 18. 9. do soboty 22. 9. 2018. FOR ARCH je stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR a pro české i zahraniční vystavovatele představuje výbornou příležitost pro prez...

GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů I.Základní ustanovení 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dál...

Více aktualit

CERTIFIKACE

ISO 14001 - klimatizace ISO 9001 - klimatizace